La innovació que suma

Quan s’amplia una planta productiva cal tenir en compte multiplicitat de factors. Un d’ells és l’augment de les aigües industrials que es generaran. En alguns casos, aquestes poden presentar especificitats que fan recomanable un pretractament prèvia la seva entrada a la depuradora de la planta.

En aquest cas, del sector de la indústria alimentària, l’ampliació de les unitats productives creava una certa quantitat d’aigües residuals amb un alt contingut en greix, a diferència de les aigües ja tractades. És per aquest motiu que es va dissenyar un sistema específic de pretractament complert.

D’una banda, per tal de no solidificar els greixos, es va instal·lar una bomba de calor per aigua que manté en tot moment les canonades a elevada temperatura. Aquesta innovació permet tractar les aigües amb molta facilitat i evita problemes d’embussaments.

Es dedica un dipòsit enterrat amb coberta transitable a l’emmagatzematge per temps reduït d’aquestes aigües específiques i se’l dota d’un terra radiant que en manté la temperatura.

Seguidament es realitza el tractament físic-químic per separar els greixos. Aquests es deriven directament al contenidor on solidifiquen a temperatura ambient; l’aigua clarificada ja es pot derivar a la depuradora de la planta on serà tractada adequadament.

L’ús d’una tecnologia perfectament coneguda en un nou camp d’aplicació permet solventar problemes si s’hi dona l’enfoc correcte. Per fer-ho és necessari el pensament lateral i bolcar-se en els requeriments específics de cada situació.

Scroll to Top