Separació físico-química

Us proposem una mostra visual de l’efectiva separació per flotació amb pressurització de l’aigua.

En aquest cas els fangs biològics son arrossegats a la superfície i l’aigua neta, que ja ha passat per tots els tractaments previstos, és evacuada. Com es pot observar, el fang superficial és espès, a les pales resten parts sòlides. L’aigua evacuada per la part inferior és perfectament clara.

En aquest altre cas, es separa el greix de les aigües previament a l’homogeneïtzació. Els greixos són directament derivats al contenidor de sòlids ja que solidificarán a temperatura ambient.

Scroll to Top