Nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals Industrials a La Roca del Vallès

Recentment hem conclòs amb èxit el projecte de construcció i posada en marxa una nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals Industrials (EDAR) a La Roca del Vallès, per una empresa del sector alimentari. Aquest projecte es consolida com a referent en solucions sostenibles i eficients per a la gestió d’aigües residuals.

Aquesta nova EDAR, per un cabal de 170m³/dia,  està composta per diverses etapes, incloent recepció i bombeig, desbast, homogeneïtzació, desnitrificador amb control de rH i pH, Nitrificació en reactor biològic aerobi, airejat amb bufants i difusors, unitat de flotació amb dosificació de floculant, cambra de condicionament de fangs i deshidratació per centrífuga amb dosificació de floculant. El servei ofert per CIM AIGUA inclou l’ enginyeria, construcció, subministrament de materials i instal·lació, serveis de laboratori, assessorament tècnic i manteniment. Com a característica a destacar, la nova planta destaca per seva compacitat i la utilització d’una etapa de separació al tractament biològic per flotació.

La construcció d’aquesta nova estació depuradora, que va durar 3 mesos, s’ha basat en un disseny específic segons cabal i càrregues contaminants, i això permet millorar substancialment el tractament de les aigües residuals, assegurant alhora la sostenibilitat ambiental. Com a conseqüència, CIM AIGUA reafirma el seu compromís amb la innovació i la sostenibilitat.

Scroll to Top